کلاس آموزش دف - حضوری - اصفهان - افسانه اسدی
وضعیت در حال ثبت نام
تاریخ شروع دوشنبه 20 فروردین 1397
زمان تحویل تکالیف شنبه ها
طرح درس و سرفصل ها
درباره افسانه اسدی
تخصص: دف

ششروع آموزش از سال 1383 نزد استاد طاهر زاده و بعد از آن نزد استاد فواس و دوره تکمیلی ساز نزد استاد شریداری
تدریس ارف از سال 89
تدریس در آموزشگاه های نوای مهر -آهنگ -مهرآوا

اجرا با استاد شریه او در شهر بهبهان
اجرا با استاد شفیعی در خمینی شهر