بهزاد مظهری
سلفژ آوازی (دید خوانی)، تئوری موسیقی و سلفژ سازی
متولد 1367
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
همکاری با ارکستر سمفونیک تهران به عنوان خواننده کر از پائیز 94 تا کنون
همکاری با گروه کر آوای ماهان به رهبری نیما فاتحی از زمستان 92 تا کنون
همکاری با ارکستر و گروه کر ایران-اتریش (AIC) به رهبری سیاوش لطفی از پائیز 93 تا کنون به عنوان سولیست و خواننده کر
همکاری با گروه کر تنال به رهبری میلاد عمرانلو از پائیز 94 تاکنون