سید رضا فروزانی
مدرس ساز های ایرانی
متولد
تار وسه تار
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
نوازنده ی تار و سه تار. تار و سه تار را در یزد در خدمت آقای صنعتی آغاز نمودم.سپس در محضر جناب آقای پیرعطایی با سبک استاد علیزاده آشنا شدم.پس از آن همچنان در محضر استاد ساکت به هنرجویی خود ادامه میدم