مهسا نساج پور
تنبک
متولد 1371
کارشناسی مدیریت دانشگاه اصفهان
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
فراگیری تنبک را از سال 1731 نزد استاد قاضی عسگر و سپس از سال 90 در محضر استاد افقه
همکاری با گروه تروند به سرپرستی آسیه شمس
سابقه تدریس به مدت 7 سال در اوزشگاه آوا
جوایز و افتخارات
کسب مقام دوم در جشنواره زاگرس همراه گروه مشکات
اجراها و فعالیت های اجرایی
اجرای کنسرت در تهران با گروه عرفان در سال 91
کسب مقام دوم در جشنواره زاگرس همراه گروه مشکات
اجراهای تک نوازی متعدد در سالن فرشچیان، هنرسرای خورشید و...