وصال نعیمی
تئوری موسیقی
متولد
کارشناسی موسیقی
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
آغاز فعالیت موسیقی از سال 1377
بهره گیری از محضر استاد فرهود اشتیاق،استاد سید جعفر قاضی عسکر، استاد آربی بابومیان، استاد فرنوش مزیدی، استاد کیوان ساکت، استاد متین پیمانی و استاد مرتضی شفیعی
سوابق اجرا و افتخارات :
سرپرستی گروه پژواک 1390
رهبری ارکستر آوای سیمرغ 1391
رهبری ارکستر وصال 1392
رهبر ارکستر وصال
همکاری با گروه های مختلفی از جمله :گروه کُر آرپا و ارکستر مضرابی اصفهان