سارا خدایار
آواز سنتی
متولد
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
فارغ التحصیل موسیقی از دانشگاه سوره سال 84 شرکت در کلاسهای کارگاه آواز استاد شجریان از سال87 تا کنون و مدرس آواز سنتی