رامتین پرویزی
سنتور
متولد
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
20 سال سابقه نوازندگی سنتور
10سال سابقه تدریس در: 1- اموزشگاه موسیقی الماسی شهرستان شاهیند‍‍ژ آذربایجان غربی 2-آموزشگاه موسیقی هارمونی شهرستان بوکان آذربایجان غربی 3-آموزشگاه موسیقی بیداد شهرستان ارومیه