افسانه اسدی
دف
متولد 1364
لیسانس فیزیک
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
ششروع آموزش از سال 1383 نزد استاد طاهر زاده و بعد از آن نزد استاد فواس و دوره تکمیلی ساز نزد استاد شریداری
تدریس ارف از سال 89
تدریس در آموزشگاه های نوای مهر -آهنگ -مهرآوا
اجراها و فعالیت های اجرایی
اجرا با استاد شریه او در شهر بهبهان
اجرا با استاد شفیعی در خمینی شهر