مهدی ترمه باف
تئوری موسیقی - هارمونی - تار
متولد 1359
کارشناس ارشد موسیقی
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
فارغ التحصیل کارشناسی موسیقی از دانشکده هنر دانشگاه تهران سال 1388
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد موسیقی گرایش آهنگ سازی از دانشکده هنر دانشگاه تهران سال 1390
مدرس در دانشگاه های فرهنگ و هنر ، هنرستان هنرهای زیبا و ...