وزن
دانشنامه موسیقی ← تئوری موسیقی ← اصطلاحات موسیقی
سازمان ضربها را در قالب گروههایی منظم وزن می نامند، چنین گروهی که تعداد ثابتی از ضربها را در خود جا داده است «میزان» نامیده می شود.