تازه های دانشنامه موسیقی
ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﻮﻣﻲ
کتاب شناسی ← موسیقی
این کتاب پس از بیست سال از انتشار اولین کتاب‌ها با عنوان اتنوموزیکولوژی در ایران به چاپ رسیده است. به عبارتی از سال 1365 و پس از انتشار دو کتاب "مبانی اتنوموزیکولوژی" محمدتقی مسعودیه و "اتنوموزیکولوژی" برونو نتل ، اولین باری است که مفاهیم جدید این حوزه علمی به صورت یک نوشته منسجم ارائه می‌شود....
شهریار فریوسفی
مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی
...