تازه های دانشنامه موسیقی
چنگ
ساز شناسی ← زهی (کوردوفون ها)
چنگ بسا کهن‌ترین ساز تاردار ایرانی باشد و نام آن بیش از هر ساز دیگر در کتاب‌ها آمده و نقش آن در آثار باستانی بجا مانده است.
بنا به اسناد موثق که از حجاری‌های بابل و آشور و نواحی مجاور مجاور آن در دست است چنین بر می‌آید که در هشت قرن بیش از میلاد مسیح انواع و اقسام سازهای مختلف در نواحی مزبور به مراحل ترقی رسیده و در دست نوازندگان بوده است....
سنج ها جنیان را دور می کنند
دانستنیها ← آیا می دانید که ...
پیرامون این ساز در گذشته معتقد بوده اند که چون جنس سنج از فلز است و شیطان و اجنه از فلز می هراسند، به همین خاطر آن را کنار نوارنده های دمام می نوازند تا جسمشان از اشباح و شیاطین آزاد شود و نوازنده بتواند با نیتی پاک به نواختن بپردازد....