تازه های دانشنامه موسیقی
ابوالحسن علی بن نافع
مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی
ابوالحسن علی بن نافع معروف به زریاب نام یک برده ایرانی اصل کشاورز زاده متعلق به دیار فارس می باشد که در قرن نهم در دربار امویان به خدمت گمارده شده ....
عبد الحسین شهنازی
مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی
عبدالحسین شهنازی (؟ - ۱۳۲۷)، از نوازندگان سرشناس تار در آغاز سدهٔ ۱۴ هجری بود. وی فرزند آقا حسینقلی فراهانی و برادر کوچک علی اکبر شهنازی است....