تازه های دانشنامه موسیقی
فرهنگ شریف
مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی
فرهنگ شریف در سال ۱۳۱۰در شهرستان آمل استان مازندران به دنیا آمد
فرهنگ شریف نوازنده نامی تار از چهار سالگی تحت تاثیر آموزش موسیقی به وسیله پدرش و نیز رفت و آمد بزرگان موسیقی به منزل آنها خصوصا عبدالحسین خان شهنازی برادر حاج علی اکبرخان شهنازی، موسیقی را فرا گرفت....
موسیقی سنتی ایرانی
سبک های موسیقی ← سبک ها
موسیقی سنتی ایرانی، شامل دستگاه‌ها، نغمه‌ها، و آوازها، از هزاران سال پیش از میلاد مسیح تا به امروز سینه به سینه در متن مردم ایران جریان داشته، و آنچه دل‌نشین‌تر، ساده‌تر و قابل‌فهم تر بوده‌است امروز در دسترس است...