تازه های دانشنامه موسیقی
ویولن
ساز شناسی ← زهی (کوردوفون ها)
ویولن در اصل سازى شرقى است که بعد از جنگ‌هاى صلیبى به اروپا راه یافت. این ساز جنسش از چوب است و وزن سبک و انداه‌اى کوچک دارد. ویولن داراى بدنه، دسته و سر است....
تار
ساز شناسی ← زهی (کوردوفون ها)
تار را می توان یکی از اصیل ترین سازهای ایرانی به شمار آورد. همچنین می توان تار و سه تار را از یک خانواده دانست که به مانند دو برادر ولی با تغییراتی (تغییراتی از قبیل از قبیل اندازه ، نوع و شیوهء نواختن ، سیم ها ، و هارمونی صدا) به هم شبیه اند....