تازه های دانشنامه موسیقی
دستگاه
تئوری موسیقی ← اصطلاحات موسیقی
در موسیقی امروز ایران به معنای مجموعه ای همگون از الحان (آهنگهای) خاص موسیقی است به عبارت دیگر، موسیقی ایران شامل تعدادی لحن است که شمار آن را به طور متوسط بین 200 تا 400 گفته اند، این تعداد آهنگ که در اصطلاح موسیقی امروز «گوشه» نامیده می شود بر حسب مشابهتهای ساختاری و فنی در هفت مجموعه ی بزرگ به نام دستگاه و پنج مجموعه ی کوچک به نام «آواز» تقسیم شده است....
موسیقی باروک
سبک های موسیقی ← سبک ها
معنای لغوی باروک معادل استادانه زینت دادن و یا ماهرانه درست کردن است. موسیقی باروک بیانگر اشرافیت و قدرت حکومت های اروپایی بوده است....