تازه های دانشنامه موسیقی
صفحه ای با خط میخی
تاریخ،فرهنگ،ادیان ← سازهای باستانی
این صفحه که در شهر نیپور عراق یافت شده 2000 سال قبل از میلاد مسیح ساخته شده است. اولین نمونه از سازی است که روی آن کتیبه نگاری شده است. اگرچه این ساز شکسته شده است، ولی نوشته‌های روی آن اولین ملودی‌هایی که زمان باستان نواخته شده را بر ما آشکار می‌سازد....
ابوالحسن علی بن نافع
مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی
ابوالحسن علی بن نافع معروف به زریاب نام یک برده ایرانی اصل کشاورز زاده متعلق به دیار فارس می باشد که در قرن نهم در دربار امویان به خدمت گمارده شده ....