تازه های دانشنامه موسیقی
نت نگاری
تئوری موسیقی ← اصطلاحات موسیقی
اسلوب نگارش موسیقی به شیوه ای است که بتواند زیر و بم صداها و نیز ریتم ها را برای موسیقی دانان مشخص سازد....
موسیقی سنتی
تئوری موسیقی ← اصطلاحات موسیقی
آن موسیقی است که ریشه در فرهنگ ملتهای پیشرفته ی قدیم دارد، مانند ملتهای ایران، چین، هند و غیره....