راهنما و قوانین ثبت نام و شرکت در کلاس


تذکر :
1-      در صورت عدم ارسال درس و تکلیف  پیش از اتمام زمان  کلاس ، آن جلسه برای هنرجو به منزله غیبت تلقی خواهد شد که قابل جبران نخواهد بود.

2-      استرداد وجه هر ترم در صورت عدم شروع ترم ثبت نامی قابل برگشت بوده و لیکن در صورت شروع کلاس ها قابل برگشت نخواهد بود.

3-      در صورت بروز هرگونه مشکل با پشتیبانی آکادمی تماس حاصل نمایید.