محمد اخوان
دانشنامه موسیقی ← مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی

 هشت سا له بود که طبع طبیعی سرشار از استعدادش وی را به عالم مو سیقی کشانید.تنبک را انتخاب کرد و بدون داشتن
مربی و تنها با ا ستفاده از جزوات و نوارهای موجود آن زمان آموزش مقدماتی آنرا شروع کرد و با تلاشی بی وقفه و پشتکار فوق العاده , اصول ا سا سی آن را نیز فرا گرفت . هنوز نوزده سال بیشتر ندا شت که از طرف شادروان ا ستاد محمود کریمی و دکتر داریوش صفوت , به عضویت ارکستر راد یو و تلوزیون مرکز تبریز انتخاب شد.به موازات فعالیت در ارکستر مزبور مربیگری آموزش تنبک درمرکز حفظ وا شا عه ی مو سیقی تبریز,دانشسرای هنروکارگاه موسیقی را به عهده گرفت . در راستای این فعالیتها , تجارب ارزشمند خو یش را نیز در
قالب چند کتاب گنجانید , که از آنها می توان به کتاب " دستور مقدماتی تنبک و سیزده قطعه " و همچنین دستور تنبک برای دوره های ابتدایی,متو سطه و عالی نام برد
محمد اخوان نوازندگی تنبک را با شیوه ای پیشرفته در کارهای : " سخن تازه"(کار مهدی آذرسینا) " دو نوازی سنتور و تنبک " (کار مسعود شنا سا) و همچنین" فریاد ما " (کار مهدی آذر سینا ) ارا ئه کرده ا ست.