موسیقی امپرسیونیسم
دانشنامه موسیقی ← سبک های موسیقی ← سبک ها
در قرن 19، موسیقی امپرسیونیسم آغاز حرکتی به سوی سوبژکتیویسم بود که هر چه جلوتر می رویم، به سوی هنر انتزاعی و نارئالیستی پیش می‌رود؛درموسیقی امپرسیونیسم هنرمند در خلق اثر هنری، به جهت بها دادن به ابداع، نوآوری و خلاقیت، به سمت ترسیم عالم درون و جهان خویشتن می‌رود و از عالم عینیت فاصله می‌گیرد.

موسیقی امپرسیونیسم یا دریافت گری، برپایه ی زیبایی و کمال است و به نوعی نشان دهنده سبک موسیقی مدرن می باشد. سبک موسیقی امپرسیونیسم، برای اولین بار در آثار کلود دبوسی- آهنگ ساز فرانسوی- نمایان شد.سبک امپرسیونیسم اگر چه در ابتدا به عالم رئالیسم وابسته بود اما به تدریج به سبک‌هایی همچون هنر انتزاعی، اکسپرسیونیسم انتزاعی، و هنر مفهومی منتهی شد. لازم به ذکر است، دو نهضت هنری در فرانسه که با سبک امپرسیونیسم ارتباط تنگاتنگی دارند   عبارتند از:
-         نقاشی امپرسیونیسیتی
-          شعر سمبولیستی
منبع: http://ali1378music.blogfa.com