دستگاه
دانشنامه موسیقی ← تئوری موسیقی ← اصطلاحات موسیقی
در موسیقی امروز ایران به معنای مجموعه ای همگون از الحان (آهنگهای) خاص موسیقی است به عبارت دیگر، موسیقی ایران شامل تعدادی لحن است که شمار آن را به طور متوسط بین 200 تا 400 گفته اند، این تعداد آهنگ که در اصطلاح موسیقی امروز «گوشه» نامیده می شود بر حسب مشابهتهای ساختاری و فنی در هفت مجموعه ی بزرگ به نام دستگاه و پنج مجموعه ی کوچک به نام «آواز» تقسیم شده است.