علی نقی وزیری
دانشنامه موسیقی ← مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی

موسیقی دان و نوازنده تار – زاده تهران (1265-1358) بخاطر سابقه نظامی به کلنل معروف بود.
از شاگردان درویش خان و آقا حسینقلی. رییس مدرسه موسیقی. استاد دانشگاه. از پیشگامان آهنگسازی برای اجرای ارکستر ایرانی.

نت موسیقی را در اروپا فرا گرفته بود و با موسیقی ایرانی هماهنگ کرد و به علت پیشگام بودنش به پدر موسیقی نوین ایران معروف است. آهنگها و کتابهای بسیار در زمینه موسیقی و تاریخ هنر از جمله آثار او هستند.
خالقی، صبا و موسی معروفی از شاگردان او می باشند.