بزرگترین ساز زهی جهان
دانشنامه موسیقی ← دانستنیها ← ترین ها

آئلوس نام یکی از خدایان یونان است که بر چهار باد حکمرانی می کرده است.
یک ساز زهی ، بادی بسیار بزرگ بوده که می توان آن را در حیاط خانه نصب کرد.
این ساز خیلی جادویی بوده و یک ساز ترکیبی زهی-بادی می باشد.
این ساز در نقاط مختلفی مانند Canada Square Park, Canary Wharf, Londonنصب شده است.
هدف آن آشکار کردن صدای حرکت آرام هوا و تقویت صدای حرکت تغییرات جوی بدون استفاده از نیروی برق و تجهیزات الکترونیکی می باشد.
لرزشهای ایجاد شده روی سیم های چسبیده شده روی لوله ها از میان پوسته فوقانی عبور کرده و به سمت پایین لوله ها انعکاس می یابد که در پایین قوس افراد می توانند صداهای تولید شده را بشنوند.
که این صدای ایجاد شده موسیقی ساخته شده توسط هوای اطراف می باشد.
آلبوم تصاویر