طبقه‌بندی باستانی
دانشنامه موسیقی ← تئوری موسیقی ← تقسیم بندی سازها
یک طبقه‌بندی باستانی تحت عنوان "ناتیا ساشترا" وجود دارد که سازها را از 200 پیش از میلاد تا 200 پس از میلاد به 4 دسته تقسیم میکند. بدین شرح: سازهایی که با ارتعاش سیم ایجاد صدا میکنند؛ سازهایی که دارای راس پوستی بوده و با کوبش بر آنها ایجاد صدا می‌شود؛ سازهایی که با دمیدن مجراهای بادی موجود در آنها ایجاد صدا میگردد؛ و سازهای کوبه‌ای غیر مجهز به پوست. در سال 1880، "ویکتور چارلز ماهیلون" این طبقه‌بندی را به این طریق تغییر نام داد: کوردوفون‌ها، ممبرانوفون‌ها، آروفون‌ها، و آتوفون‌ها.
منبع: http://www.tebyan.net