نت نگاری
دانشنامه موسیقی ← تئوری موسیقی ← اصطلاحات موسیقی
اسلوب نگارش موسیقی به شیوه ای است که بتواند زیر و بم صداها و نیز ریتم ها را برای موسیقی دانان مشخص سازد.