آواز
دانشنامه موسیقی ← تئوری موسیقی ← اصطلاحات موسیقی
مجموعه ای از گوشه هایی است از لحاظ غنی و علمی،‌ مستقل نبوده، بلکه منشعب و مشتق از دستگاه ها هستند و به همین نام «آواز» به آنها داده شده که با دستگاه اشتباه نشوند.

نام هفت دستگاه موسیقی امروز ایران به این شرح است:‌ 1-شور ، 2- ماهور ، 3- سه‌گاه ، 4- چهارگاه 5-همایون، 6- نوا، 7- راست پنجگاه - و نام پنج آواز عبارتند از: 1- ابوعطاء، 2- بیات ترک، 3- افشاری، 4- دشتی، 5- بیات اصفهان.