رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ از درة اﻟﺘﺎج ﻟﻐﺮة اﻟﺪﺑﺎج
دانشنامه موسیقی ← کتاب شناسی ← موسیقی
ﺷﻴﺮازی، ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ 
1387   رﺳﺎﻟﻪ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ از درة اﻟﺘﺎج ﻟﻐﺮة اﻟﺪﺑﺎج، ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻧﺼﺮاﷲ ﻧﺎﺻﺢ ﭘﻮر، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ. 


توصیف کتاب:
این مجموعه، شامل بخش موسیقی از کتاب «درة التاج لغرة الدباج»، اثر «قطب الدین شیرازی»، ریاضی دان، منجم، پزشک و فیزیکدان برجسته قرن هفتم ه. ق، همراه با شرح و تعلیقات آن است. «درة التاج» که در شمار برجسته ترین آثار فرهنگ ایران به شمار می آید، دانشنامه گونه ای است که «قطب الدین» آن را برای «دباج بن فیلشاه بن رستم بن دباج»، از پادشاهان مازندران نوشته است. این کتاب، در حقیقت یک دوره حکمت عملی و نظری است که رساله موسیقی یکی از کتاب های زیر مجموعه «فلسفه اوسط» در آن است. در چاپ حاضر، متن کتاب با استفاده از سه نسخه خطی موجود در کتابخانه های مجلس و مسجد سپهسالار تصحیح، و با شرح و توضیحات مفصل همراه گردیده است.