اﻻدوار ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ
دانشنامه موسیقی ← کتاب شناسی ← موسیقی
ارﻣﻮی، ﺻﻔﻲ اﻟﺪﻳﻦ 
1380   ﻛﺘﺎب اﻻدوار ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻲ، ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم آرﻳﻮ رﺳﺘﻤﻲ، ﺗﻬﺮان: ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ ﻣﻴﺮاث ﻣﻜﺘﻮب. 


توصیف کتاب:
کتاب حاضر متن عربی و ترجمه فارسی کتاب "الادوار فی الموسیقی "نگاشته "صفی‌الدین ارموی "است که در باب ویژگی‌های موسیقی ایرانی نگاشته شده است . کتاب حاضر با تصحیح و مقابله نسخه‌های کتابخانه ملک، کتابخانه نور عثمانیه استانبول، و نسخه کتابخانه دانشگاه آکسفورد به چاپ رسیده است .در ابتدای کتاب، شرحی درباره مشخصات الادوار فی الموسیقی، و زندگی‌نامه نگارنده آن آمده است .عناوین پاره‌ای از مباحث از این قرار است" :تعریف نغمه"، "تقسیم و انواع نغمه‌ها و اجزای آن"، "بعد و فاصله در موسیقی"، "علل چهارگانه تنافر در دانگ‌ها و یا بالا ربع‌ها"، "چگونگی تشکیل ذی الاربع‌های هفت‌گانه"، "ادوار هشتاد و چهارگانه"، و "نغمات مشترک بین ادوار دوازده‌گانه ."در انتهای کتاب نمایه اصطلاحات به چاپ رسیده است.