اجرای صحنه ای 1396
گروه کوبه ای 01
گروه کوبه ای 02
گروه کوبه ای 03
گروه کوبه ای 04
گروه سنتی 01
گروه سنتی 02
گروه پاپ 01
دو نوازی پیانو و ویولن
تک نوازی ویولن
گروه پاپ 02
گروه سنتی 03
گروه پاپ 03
گروه پاپ 04
گروه پاپ 05
گروه پاپ 06
گروه پاپ 07
گروه پاپ 08
گروه کودک 01
گروه کودک 02
گروه کودک 03
گروه کودک 04
دو نوازی ویولن 01
دو نوازی تنبک و نی انبان
گروه کوبه ای 05
گروه کوبه ای 06
گروه پاپ 09
گروه سنتی 04