اجرای صحنه ای 1398
گروه کودک 01
گروه چلیپا 01
گروه چلیپا 02
گروه چلیپا 03
گروه چلیپا 04
گروه مهتاب 01
گروه مهتاب 02
گروه سفرکرده 01
گروه سفرکرده 02
گروه بازگشته 01
گروه بازگشته 02
گروه بازگشته 03
گروه بازگشته 04
گروه بازگشته 05
گروه کریاس 01
گروه کریاس 02
گروه کریاس 03
گروه کریاس 04
گروه گل عشق 01
گروه گل عشق 02
گروه گل عشق 03
گروه نگاهی از دل 01
گروه نگاهی از دل 02
گروه نگاهی از دل 03
گروه نگاهی از دل 04
گروه بر تو عاشقم 01
گروه بر تو عاشقم 02
گروه بر تو عاشقم 03
گروه قصه عشق 01
گروه قصه عشق 02
گروه قصه عشق 03
گروه قصه عشق 04
گروه قصه عشق 05
گروه قصه عشق 06
گروه هیوا 01
گروه هیوا 02
گروه هیوا 03
گروه پیک سحری 01
گروه پیک سحری 02
گروه فریاد 01
گروه فریاد 02
گروه پرواز 01
گروه پرواز 02
گروه پرواز 03
گروه پرواز 04
گروه رز 01
گروه رز 02
گروه ثمر گل ها 01
گروه ثمر گل ها 02
گروه ثمر گل ها 03
گروه پارسیان 01
گروه پارسیان 02