پژواک
آواز سنتی و پاپ - تار
متولد
مهندسی کامپیوتر - کارشناسی موسیقی
سوابق و فعالیت های موسیقیایی
استفاده از محضر اساتید بزرگ آقایان
حسن شجاعی - کیوان ساکت _ دکتر مسعودکبوتری - حمیدرضا حسن پور - سرکار خانم فریدی زاده (برای تار )
اساتید محترم خانم کاویانی وآقایان مجید حسابی و محسن بکرانی (برای تنبک )
آقایان عباس منشئی _استاد شاهزیدی و استاد طباطبایی (برای آواز )
اجراها و فعالیت های اجرایی
همکاری با گروه داز بعنوان خواننده جهت احیای موسیقی جنوب کرمان که دستاورد این همکاری اثر شینک بلال و نیز نبات ای نبات می باشد.
همکاری با گروه نیستان به عنوان نوازنده تار
آموزش آواز در آموزشگاههای آهنگ _ نیستان _ چکاوک و ..
ارائه ی چندین اثر به صورت آواز سنتی و ترانه های پاپ