مظفر شفیعی
دانشنامه موسیقی ← مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی

 پدرش آواز خوشی داشت و با ردیف های آوازی هم آشنا بود.شفیعی ازدوران نوجوانی ردیف های آوازی را تا حدودی نزد پدر فراگرفت،در سال 1353 بنا به توصیه عبدالوهاب شهیدی به کلاس های اسماعیل مهرتاش راه یافت و تا سال 1359 نزد وی به فراگیری آواز پرداخت.دراردیبهشت 1359 و پس از مدتی وقفه در آموزش، با توجه به آشنایی اش با محمدرضا شجریان چند سالی دوره آموزش ردیف را با استاد سپری کرد و سپس در کلاس دوره عالی ( مرکب خوانی ، تلفیق شعر و موسیقی ، جمله سازی ، جمله پردازی و از همه مهمتر کلاس خودسازی ) به یادگیری و آموزش پرداخته که این منحصر به آموزش ردیف های آوازی و سایر آموخته های خود به هنرجویان جوان و اجرای کنسرت در بعضی اوقات استوی در دوره اخیر مجمع عمومی کانون خوانندگان سنتی خانه موسیقی به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شده و در این سمت به همکاری با خانه موسیقی مشغول شده است.