سیامک بنایی
دانشنامه موسیقی ← مشاهیر موسیقی ← مشاهیر ایرانی

آغاز آموزش تنبک با استاد محمد اسماعیلی در سال ۱۳۶۴
همکاری در چاپ و انتشار کتاب تمبک استاد حسین تهرانی زیر نظر استاد حسین دهلوی
کوشش در کتاب استاد محمد اسماعیلی
همکاری با گروه دلنوازی
همکاری با گروه استاد فرامرز پایور و در کنار نوازندگی همکاری و انتشار بعضی از آثار ایشان(دستور سنتور،ردیف ابتدایی،دستور تار،مجموع تصانیف در ردیف آوازی عبدالله دوامی)
مسئول بخش تمبک ارکستر مضرابی زیر نظر استاد حسین دهلوی
همکاری با گروه شهنازی
تدوین و طبقه بندی و دیجیتال نمودن آثار موزه موسیقی ایران و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
شروع تدریس تمبک از سال ۱۳۶۶
داور در جشنواره موسیقی فجر و جوان
ممتحن در آزمون صلاحیت تدریس