بلند صداترین آلت موسیقی جهان
دانشنامه موسیقی ← دانستنیها ← ترین ها

آلپ هرن نوعی شیپور است که از چوب ساخته شده و توسط ساکنین کوهستانهای کشور سوییس برای برقرار کردن ارتباط با یکدیگر از قرون وسطا یا حتی زودتر از آن استفاده می شده است.

گاها در زمان عدم وجود زنگ کلیسا نیز بعنوان زنگ  کلیسا استفاده می گردیده.

سایر مردم ساکن کوهستانهای اروپا نیز از شیپورهای چوبی مشابه نیز استفاده می کرده اند.

منبع: wikipedia