مقام
دانشنامه موسیقی ← تئوری موسیقی ← اصطلاحات موسیقی
این واژه ی عربی که به معنای لحن (آهنگ)‌ موسیقی به کار رفته، بعد از اسلام در موسیقی ایران رواج یافته است،‌ به عبارت دیگر موسیقی ایران بعد از اسلام متشکل از دوازده مقام بوده است که هر مقام منسوب به یکی از بروج دوازده گانه (حمل و ثور و ...)‌ می باشد. و از یک قرن پیش واژه ی (دستگاه) جایگزین کلمه ی (مقام) گردید و موضوع انتساب به بروج دوازده گانه نیز کنار گذاشته شد.