ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ رﺳﺎﺋﻞ اﺧﻮان اﻟﺼﻔﺎ
دانشنامه موسیقی ← کتاب شناسی ← موسیقی
اﺧﻮان اﻟﺼﻔﺎ 
1371   ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ رﺳﺎﺋﻞ اﺧﻮان اﻟﺼﻔﺎ، ﺳﻪ رﺳﺎﻟﻪ در ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ، ﺑﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﺗﻘﻲ ﺑﻴﻨﺶ، ﺗﻬﺮان: ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ. 
 
توصیف کتاب:
اِخوان الصّفا و خُلّان الوَفا جمعیت سری فلسفی و عرفانی است که در سده ۴ق در بصره و بغداد توسط ایرانیان تشکیل شدهدف این گروه ترویج برادری و صفا بین مردم و رفع اختلاف فکری و مذهبی از شیوه گسترش حکومت عقل و تلفیق بین فلسفه و مذهب و ایجاد یک گونه آرمان‌شهر بوده‌است.
آنها شروع به نوشتن مقالاتی بدون گوشزد نام نویسنده نمودند و خود را اِخوان الصّفا و خُلّان الوَفا نامیدند. آنها گرچه در پژوهش به روش یونانیان مانند اقلیدس و نیکوماخوسبودند، ولی پژوهش‌ها و نظریات آنها در زمینهٔحل مسئله‌های مربوط به صوت از یونانیان پیشتر رفت. به گفتهٔ شفیعی کدکنی عقاید آنها توفیقی در کشف نظام موسیقیایی جهان داشته‌است. در رساله پنجم، بخش ریاضی، در باب موسیقی سخن رفته‌است.
جماعت اخوان‌الصفا با یکدیگر بسیار دوستانه و برادرانه زندگی میکرده‌اند و میکوشیده‌اند از هر نوع هواپرستی و فریب و نفاق برکنار بوده باشند. این جماعت با همکاری یکدیگر به نوعی از یک مذهب یا مسلک فکری دست یافتند که گمان میکردند از طریق آن می‌توانند به کمال و سعادت واقعی نائل شوند. اساس مسلک و مرام آنان این بود که بینشریعت اسلامی و فلسفه یونانی هیچ‌گونه تضاد و تعارض وجود ندارد و شخص می‌تواند شریعت اسلامی و حکمت یونانی را به طور متحد چراغ راه خویش سازد.