تاریخ موسیقی ایران
دانشنامه موسیقی ← کتاب شناسی ← موسیقی
ﺑﻴﻨﺶ، ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻲ  
1380   ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان: ﻧﺸﺮ ﻫﻮای ﺗﺎزه. 
توصیف کتاب:
تاریخ موسیقی ایران نگاهی است به موسیقی در فلات ایران و مناطق همجوار آن که از نظر فرهنگی دارای سابقهٔمشترکی هستند. این پژوهش از دوران پیش از تاریخ و دوران باستانی آغاز شده و با گذر از مراحل مختلف و عبور از نقاط عطف تاریخی به زمان حال می‌رسد. با بازبینی این مساله، می‌توان سیر تاریخی هنر موسیقی را در ایران مشاهده کرد.
موسیقی ایران را می‌توان از لحاظ تاریخی به دو دورهٔبزرگ باستانی و اسلامی تقسیم نمود؛ در عین حالی که هردوی این دوره‌ها می‌توانند به بخش‌های کوچکتری تقسیم شوند.