داﻳﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺳﺎزﻫﺎی اﻳﺮان
دانشنامه موسیقی ← کتاب شناسی ← موسیقی
دروﻳﺸﻲ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ 
1383   داﻳﺮةاﻟﻤﻌﺎرف ﺳﺎزﻫﺎی اﻳﺮان، ﺟﻠﺪ اول، ﺗﻬﺮان: ﻣﺎﻫﻮر. 


توصیف کتاب:
دایره المعارف بزرگ است در عرصه سازشناسی که در سال 2002 جایزه جامعه بین المللی اتنوموزیکولوژی را نصیب این پژوهشگر ساخت و در عین حال این پژوهشگر موسیقی سنتی و نواحی از معدود پژوهشگرانی است که از 20 سال پیش با سفر به شهرها و روستاهای ایران به پژوهش های گسترده ای در موسیقی نواحی مختلف ایران دست زده است. حاصل این پژوهش ها چاپ کتاب هایی چون آیینه و راز، بیست ترانه محلی فارس، نوروزخوانی، موسیقی و خلسه، نگاه به غرب و موسیقی نواحی جنوب ایران است