محدوده صوتی سازها
دانشنامه موسیقی ← تئوری موسیقی ← تقسیم بندی سازها
محدوده صوتی یا منطقه صوتی، مجموعه اصواتیست که هر ساز موسیقی توانائی تولید آن را دارد. به گفته دیگر مجموعه اصواتی که در محدوده بین زیرترین و بم‌ترین صدائی که هر ساز می‌تواند تولید کند.
آلبوم تصاویر