کلاس آموزش آواز بانوان - حضوری - اصفهان - پژواک
وضعیت در حال ثبت نام
تاریخ شروع دوشنبه 20 فروردین 1397
زمان تحویل تکالیف شنبه ها
طرح درس و سرفصل ها
درباره پژواک
تخصص: آواز سنتی و پاپ - تار

استفاده از محضر اساتید بزرگ آقایان
حسن شجاعی - کیوان ساکت _ دکتر مسعودکبوتری - حمیدرضا حسن پور - سرکار خانم فریدی زاده (برای تار )
اساتید محترم خانم کاویانی وآقایان مجید حسابی و محسن بکرانی (برای تنبک )
آقایان عباس منشئی _استاد شاهزیدی و استاد طباطبایی (برای آواز )

همکاری با گروه داز بعنوان خواننده جهت احیای موسیقی جنوب کرمان که دستاورد این همکاری اثر شینک بلال و نیز نبات ای نبات می باشد.
همکاری با گروه نیستان به عنوان نوازنده تار
آموزش آواز در آموزشگاههای آهنگ _ نیستان _ چکاوک و ..
ارائه ی چندین اثر به صورت آواز سنتی و ترانه های پاپ