مترونم - Metronome برای سیستم عامل windows
دانشنامه موسیقی ← ابزارهای کاربردی ← نرم افزار کوک و نوازندگی
نرم افزار tempoPerfectMetronome یک مترونم مانند همه مترونم های مکانیکی یا الکترونیکی و روش استفاده از آن به شکل زیر می باشد.

1-     ابتدا نرم افزار را نصب  و اجرا کنید.
2-     سرعت مورد نظر را که در بالای هر کدام از درسها نوشته شده در قسمت Tempoتایپ کنید یا از موارد ستون سمت راست که بطور پیش فرض وجود دارد انتخاب کنید. (مانند:  largo , larghetto , …)
3-     می توانید تعداد ضرب در هر میزان را نیز در قسمت Measureتایپ نمایید تا در ابتدای هر میزان صدای متفاوت شنیده شود.
4-     اکنون کلید playرا فشار دهید.

 
در صورت نیاز به معرفی و اطلاعات بیشتر در خصوص مترونم به بخش موسیقی دیجیتال در دانشنامه آکادمی مراجعه فرمایید.
 


دانلود نرم افزار