اجرای صحنه ای 1397
تک نوازی دف
تک نوازی دف 02
گروه کوبه ای 01
دو نوازی دف
گروه کوبه ای 02
تک نوازی نی 01
تک نوازی نی 02
دو نوازی نی و دف
دو نوازی نی انبان و تنبک 01
دو نوازی نی انبان و تنبک 02
دو نوازی نی انبان و تنبک 03
گروه کوبه ای و نی انبان
گروه پاپ 01
گروه کودک 01
گروه کودک 02
گروه کودک 03
گروه کودک 04
گروه کودک 05
گروه سنتی 01
تک نوازی سنتور
گروه کوبه ای 03
گروه کوبه ای 04
گروه پاپ 02
گروه پاپ 03
گروه پاپ 04
گروه پاپ 05
گروه پاپ 06
گروه پاپ 07
گروه پاپ 08
گروه پاپ 09
گروه پاپ 10
گروه پاپ 11
گروه پاپ 12
گروه پاپ 13
گروه سنتی 02
گروه سنتی 03
گروه پاپ 14
گروه پاپ 15
گروه پاپ 16
گروه پاپ 17
گروه پاپ 18
گروه پاپ 19
گروه پاپ 20