دانشنامه موسیقی
وزن
سازمان ضربها را در قالب گروههایی منظم وزن می نامند، چنین گروهی که تعداد ثابتی از ضربها را در خود جا داده است «میزان» نامیده می شود....
ریتم
در عامترین معنا، سیلان منظم موسیقی در زمان است....
نت نگاری
اسلوب نگارش موسیقی به شیوه ای است که بتواند زیر و بم صداها و نیز ریتم ها را برای موسیقی دانان مشخص سازد....
آواز
مجموعه ای از گوشه هایی است از لحاظ غنی و علمی،‌ مستقل نبوده، بلکه منشعب و مشتق از دستگاه ها هستند و به همین نام «آواز» به آنها داده شده که با دستگاه اشتباه نشوند...
دستگاه
در موسیقی امروز ایران به معنای مجموعه ای همگون از الحان (آهنگهای) خاص موسیقی است به عبارت دیگر، موسیقی ایران شامل تعدادی لحن است که شمار آن را به طور متوسط بین 200 تا 400 گفته اند، این تعداد آهنگ که در اصطلاح موسیقی امروز «گوشه» نامیده می شود بر حسب مشابهتهای ساختاری و فنی در هفت مجموعه ی بزرگ به نام دستگاه و پنج مجموعه ی کوچک به نام «آواز» تقسیم شده است....
مقام
این واژه ی عربی که به معنای لحن (آهنگ)‌ موسیقی به کار رفته، بعد از اسلام در موسیقی ایران رواج یافته است،‌ به عبارت دیگر موسیقی ایران بعد از اسلام متشکل از دوازده مقام بوده است که هر مقام منسوب به یکی از بروج دوازده گانه (حمل و ثور و ...)‌ می باشد. و از یک قرن پیش واژه ی (دستگاه) جایگزین کلمه ی (مقام) گردید و موضوع انتساب به بروج دوازده گانه نیز کنار گذاشته شد....
موسیقی سنتی
آن موسیقی است که ریشه در فرهنگ ملتهای پیشرفته ی قدیم دارد، مانند ملتهای ایران، چین، هند و غیره....
تقسیمات سنت و گام از دید الکساندر جی الیس
پایه گذار تفکرِ آتیِ موسیقی شناسی. به موسیقی همچون پدیده ای فرهنگی، و نه همچون پدیده ای صرفاً آکوستیکی و طبیعی، می نگرد« گام موسیقایی نه گامی واحد، نه "طبیعی" و نه حتی لزوماً ساخته شده برپایه ی قوانینِ شکل گیریِ اصوات موسیقایی است، بلکه بسیار متنوع، بسیار مصنوعی و بسیار هوس بازانه است»....
|◄ 1 ►|